Algemene voorwaarden & privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING BARBERSHOP HILVERSUM

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 6 – Betaling

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 8 – Klachten

ARTIKEL 9 – Geschillen

ARTIKEL 10 – Afwijkingen

ARTIKEL 11 – Wijzigingen

ARTIKEL 12 – Privacyverklaing

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Barbershop Hilversum: de rechtspersoon die actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche, hierna te noemen de ondernemer;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Koper: de natuurlijke persoon die, al dan niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, producten koopt van ondernemer voor uiterlijke verzorging;

Overeenkomst: de overeenkomst of afspraak voor een behandeling, en/of verkoop van producten op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, het bedrijf voor uiterlijke verzorging (niet-medisch);

Kappersbedrijf: het bedrijf dat het knippen en scheren of anderszins behandelen van hoofdharen, baarden, sikken en snorren uitvoert en het verkopen van producten die hiermee verband houden;

Bedrijf uiterlijke verzorging (niet-medisch): het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt en het verkopen van producten die hiermee verband houden;

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten en afspraken in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling of een product en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren of het product te zullen verkopen. 2. Voorafgaand aan of bij de koop van elk product, voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. 3. De afgesloten overeenkomst of gemaakte afspraak kan tot 12 (twaalf) uur vóór aanvang van de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen 12 (twaalf) uur worden 75 (vijfenzeventig) procent van de kosten over de overeengekomen of afgesproken behandeling(en) in rekening gebracht. 4. In geval de consument kan aantonen wegens overmacht verhinderd te zijn geweest de afgesloten overeenkomst of gemaakte afspraak na te komen, vervallen deze annuleringskosten.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 3. De ondernemer zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties vallen. 4. Gegevens van en over de consument worden niet verstrekt aan andere partijen, zie ook privacyverklaring in artikel 12.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument
1. De consument dient de ondernemer vóór het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 2. De consument dient de ondernemer vóór het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van aandoeningen en overige relevante zaken die voor de uitvoering van de behandeling van belang kunnen zijn. 3. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 – Betaling
1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van de  totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst is toe te rekenen. 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 8 – Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument. 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 9 – Geschillen
Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen over deze Algemene Voorwaarden. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een rechterlijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van de ondernemer. Alle overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.

ARTIKEL 10 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 11- Wijzigingen
De ondernemer behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de consument een nieuwe overeenkomst sluit of afspraak maakt. De consument geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

ARTIKEL 12 – Privacyverklaring

Barbershop Hilversum B.V., gevestigd aan Larenseweg 277a 1222 HJ Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.barbershophilversum.nl

Larenseweg 277a 1222 HJ Hilversum +31 35 6857588

Marielle van Bentum is de Functionaris Gegevensbescherming van Barbershop Hilversum B.V. Zij is te bereiken via info@barbershophilversum.nl

Barbershop Hilversum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@barbershophilversum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Barbershop Hilversum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Barbershop Hilversum B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Barbershop Hilversum B.V.) tussen zit.

Barbershop Hilversum B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wettelijk is verplicht voor administratie.

Barbershop Hilversum B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Barbershop Hilversum B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@barbershophilversum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Barbershop Hilversum B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Barbershop Hilversum B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Barbershop Hilversum B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@barbershophilversum.nl

©2017 Barbershop Hilversum B.V. All rights reserved